Terms & Conditions

 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.mobimassage.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

VI. Własność intelektualna

VII. Odpowiedzialność serwisu

VIII. Postanowienia końcowe

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.mobimassage.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Włodarczyk wykonującą działalność gospodarczą pod firmą VIVA LIFE MASSAGE AGNIESZKA WŁODARCZYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Os. Osiedle Stefana Żeromskiego 130, 32-200 Miechów, NIP: 6591434614, REGON: 364832922, adres poczty elektronicznej (e-mail): agnes.wlodarczyk@hotmail.com, tel. +48 537 765 055.

2. Serwis www.mobimassage.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.mobimassage.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.mobimassage.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.mobimassage.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

5. PRODUKT - dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

7. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mobimassage.pl

8. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.

9. USŁUGODAWCA – Agnieszka Włodarczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą VIVA LIFE MASSAGE AGNIESZKA WŁODARCZYK Os. Osiedle Stefana Żeromskiego 130, 32-200 Miechów, NIP: 6591434614, REGON: 364832922.

10. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, , korzystający z Usługi Elektronicznej.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,

b) korzystanie z Formularza Zamówień.

2. Świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Formularza przez Usługobiorcę.

3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.mobimassage.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem.

b) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługodawca udostępnia następujący sposób płatności:

płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,

2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 17 1140 2004 0000 3002 7644 7244 (Mbank)  VIVA LIFE MASSAGE AGNIESZKA WŁODARCZYK Os. Osiedle Stefana Żeromskiego 130, 32-200 Miechów, NIP: 6591434614. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mobimassage.pl

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać na adres: Os. Osiedle Stefana Żeromskiego 130, 32-200 Miechów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnes.wlodarczyk@hotmail.com.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Usługodawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę dotyczącą usługi.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mobimassage.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością Agnieszki Włodarczyk wykonującego działalność gospodarczą pod firmą VIVA LIFE MASSAGE AGNIESZKA WŁODARCZYK ul. Os. Osiedle Stefana Żeromskiego 130, 32-200 Miechów, NIP: 6591434614, REGON: 364832922. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mobimassage.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mobimassage.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych w Serwisie.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

2020 All rights reserved - Viva Life Massage Agnieszka Włodarczyk
  • pl